e-copedia

e-copedia - din hjelp til e-conomic
StartGenerelt Arsavslutning

Årsavslutning

På denne siden har vi samlet litt informasjon om hvordan årsavslutningen fungerer i e-conomic. Informasjonen er basert på spørsmål som kan oppstå i forbindelse med avslutningen av et regnskapsår og oppstarten av et nytt regnskapsår.

Vi har også lagt til noen tips til hvordan man gjennomfører årsavslutningen på best mulig måte. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med din regnskapsfører dersom du har noen regnskapstekniske spørsmål, utover det som vi nevner her.

Hvordan avslutter jeg et regnskapsår i e-conomic?

Her kan du lese en artikkel om hvordan du avslutter regnskapsåret. Vær obs på at du må avslutte det første regnskapsåret som er opprettet i avtalen din, før du får mulighet til å avslutte de regnskapsår som er opprettet senere.

Hva er det som skjer når man avslutter et regnskapsår i e-conomic?

Har man mulighet til å angre en avslutning av regnskapsår?

Ja, det er mulig å gjenåpne et regnskapsår etter at det har vært avsluttet. Da vil alle disponeringer som har skjedd i forbindelse med avslutningen reverseres. Det kan være nødvendig å gjenåpne regnskapsåret dersom man f.eks finner ut at det er noen bilag man har glemt å bokføre. Når man har gjort de nødvendige endringer kan man avslutte regnskapsåret på nytt, som beskrevet over.

Har man mulighet til å starte bokføringen i det nye regnskapsåret selv om man ikke er helt ferdig med årsavslutningen?

Ja, det er fullt mulig og som oftest nødvendig å starte bokføringen i det nye regnskapsåret før man er klar til å avslutte "det gamle". Når du oppretter det nye regnskapsåret kan du ta stilling til om du ønsker at regnskapet for det nye året skal starte med en ny bilagsnummerserie, slik at den kan holdes adskilt fra bilagsnummerserien i de tidligere regnskapsår. For å løse dette på best mulig måte anbefaler vi deg å opprette en ny kassakladd hvor du definerer neste bilagsnummer.

Avstemming av kundereskontro og leverandørreskontro

Før du avslutter regnskapsåret er det viktig å avstemme/kontrollere at beløpene for kundefordringer og leverandørgjeld i saldobalansen stemmer overens med beløpene som er spesifisert mot kunder og leverandører. Dette kan du gjøre ved å bruke rapportene som heter avstemming av samlekonto for kunder og avstemming av samlekonto for leverandører.

Avstemming av beholdningskonto (bankkonto)

Husk å avstemme din beholdningskonto i regnskapet mot kontoutskriftene fra banken. Dersom du bruker bankavstemmingsfunksjonen i e-conomic kan du ved å importere csv-filer, med kontobevegelsene fra banken, kontrollere at beløpene fra kontoutskriften stemmer overens med beløpene fra beholdningskonto i regnskapet ditt. Hvis ikke de gjør det kan det tyde på at det er noen betalinger (knyttet til inntekter eller kostnader) som ikke er bokført, eller som er ført dobbelt i løpet av regnskapsåret. Har du flere firmakontoer som du ønsker å gjøre bankavstemming på? Da kan du legge til flere beholdningskonti i kassakladdoppsettet ditt.

Avstemming av MVA

Dersom firmaet ditt er MVA-registrert, er det viktig å avstemme at beløpene som står på mva-kontiene i regnskapet stemmer overens med hva du skylder eller har til gode av MVA hos Skatteetaten. Totalen av beløpene fra alle MVA-konti i saldobalansen din (inkl konto 2740 for oppgjørskonto MVA) skal stemme overens med hva Skatteetaten har registrert at firmaet er skyldig eller har tilgode pr regnskapsåret slutt. Dersom du har brukt automatisk bokføringsfunksjon i e-conomic, kan du bruke arkiv for å kontrollere at de MVA-beløp du har rapportert til Skatteetaten stemmer overens med de beløp som du har bokført som betaling av MVA i løpet av året. Ved årsavslutning vil beløpene fra alle MVA-konti tømmes og overføres til konto 2740, som er oppgjørskonto for MVA.

Avstemming av lønn

Dersom du har hatt lønnskjøringer, enten manuelt eller ved hjelp av et lønnsprogram, er det viktig å kontrolle at beløpene knyttet til skyldig lønn, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk stemmer overens med totalen av hva som er rapportert og betalt.

Avstemming av selskapsskatt

Husk å kontrolle at beløpene knyttet til skyldig firmaskatt i regnskapet ditt stemmer overens med totalen av firmaets skatteoppgjør og hva som er betalt av skatt i løpet av regnskapsåret.

Årets resultat

Når du avslutter regnskapsåret vil ditt overskudd/underskudd fra året overføres til annen egenkapital (konto 2050). Beløpene fra balansekonti blir samtidig overført som inngående balanse til det nye regnskapsåret som er opprettet. Dersom du ønsker å få en oversikt over hvilke konti e-conomic overfører systemposteringer til, som f.eks overføring av resultat, kan du se nærmere på oppsettet for systemkonti.

Husk å gjøre de nødvendige avskrivninger og periodiseringer

Har du tilleggsmodulene anleggsmidler eller periodiseringer? Da må du huske å bokføre de siste avskrivninger og periodiseringer før du avslutter regnskapsåret.

Lager og årsavslutning

Dersom du har tilleggsmodulen lagerstyring og du har et fysisk lager, er det viktig å vurdere lagerets verdi før du avslutter regnskapsåret. Korrigeringer av lagerets verdi kan eventuelt bokføres via en lagerjustering.

e-conomic tillater meg ikke å avslutte regnskapsåret. Hvorfor det?

Dersom du forsøker å lukke regnskapsåret som beskrevet over og det kommer en feilmelding, vil det i de fleste tilfeller skyldes at det ligger noen posteringer i kassakladden din som ikke er bokført ennå. For å få avsluttet regnskapsåret er det nødvendig å bokføre alle posteringer som ligger i kassakladden.

Husk at det også er nødvendig å opprette et nytt regnskapsår før du får lov til å avslutte det gamle. Det er fordi avslutningsbalansen fra det avsluttede regnskapsåret vil legge seg som åpningsbalanse i det nye året.

Hvordan kan det være mulig at den inngående balansen i det nye regnskapsåret ikke viser samme beløp som den utgående balansen fra det avsluttede regnskapsåret?

Beløpene fra balansekontiene i det avsluttede regnskapsåret skal være de samme tallene som du ser som inngående balanse i det nye regnskapsåret. Dersom det ikke er slik i din avtale er det allikevel ingen grunn til bekymring. Mest sannsynlig skyldes det at en eller flere av balansekontoene er satt opp som type resultatkonto i stedet for type balansekonto i kontoplanen din. Dersom du ser at dette er tilfelle i din kontoplan kan du endre kontoen til type balansekonto. Deretter må du gjenåpne regnskapsåret og lukke det på nytt for at endringene i overføringen skal tre i kraft.

Dersom du har opprettet nye kontoer i kontoplanen din i løpet av året kan det også være lurt å se om summeringsintervallene er satt opp slik de skal, for at rapportene dine skal vise de summeringer av konti som du forventer.


Vil du til toppen av artikkelen igjen?
Til toppen

Har du bruk for mer hjelp?

Av og til opplever vi at kundene våre kjenner til detaljer i programmet som vi i supporten ikke har tenkt på selv.

Hvis du sitter inne med et godt tips eller triks, eller har et spørsmål til programmet, må du gjerne sende oss en mail til info@e-conomic.no.

Du kan også ta en tur innom Forum for å se om det allerede finnes et godt tips eller svar på spørsmålet ditt der.

generelt/arsavslutning · Sist modifisert: 2015/11/17 14:50 av Anne Øvsthus
e-conomic norge as